Handelsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for 4N Mailhouse A/S. Medmindre andet skriftligt er aftalt eller fremgår af tilbud/ordrebekræftelse, er nedenstående salgs og leveringsbetingelser gældende for alle leverancer og arbejdsydelser fra 4N Mailhouse A/S, Østre Industrivej 15, DK-6731 Tjæreborg. 

§ 1 – Tilbud og aftaleindgåelse.
Tilbud er gældende en måned fra afgivelsesdatoen og 4N Mailhouse A/S forbeholder sig ret til salg af maskinkapacitet indtil endelig aftaleindgåelse. Tilbuddet
omfatter kun det arbejde der er nævnt i det pågældende afsnit om beskrivelse af opgaven. Aftalen betragtes som indgået
– Ved ordrebekræftelse fra 4N Mailhouse A/S efter aftale med kunden.
– Ved kontrakt underskrevet af begge parter

§ 2 – Levering
– Såfremt andet ikke er aftalt finder levering sted ab fabrik, Tjæreborg.
– Ordrebekræftelse fra 4N Mailhouse A/S indeholder dato for seneste modtagelse af pakkematerialer samt dato for seneste levering af ydelsen.
-Såfremt 4N Mailhouse A/S ikke modtager materialet rettidigt i henhold til aftalen, kan 4N Mailhouse A/S ikke garantere og heller ikke drages til ansvar for, at det
aftalte leveringstidspunkt kan overholdes.
– I umiddelbar forbindelse med levering fra 4N Mailhouse A/S er køber forpligtet til at kontrollere, at det korrekte antal enheder er leveret og meddele 4N Mailhouse A/S, såfremt dette ikke er tilfældet.
– Såfremt køber ikke gør indsigelser i umiddelbar forbindelse med leveringen, kan han ikke senere gøre gældende, at fornødne enheder ikke er leveret.
– Al forsendelse sker på købers risiko, også i tilfælde hvor varen leveres fragtfrit.

§ 3 – Priser
– Alle priser er ekskl. moms baseres på DKK
– Alle priser er afgivet på grundlag af det på datoen for afgivelse af tilbud eller ordrebekræftelse gældende niveau for lønninger, materialepriser og øvrige omkostninger.
-4N Mailhouse tager forbehold for stigende energipriser, herunder stigende fragtomkostninger og emballagepriser, herunder pap og papir samt folie.
-Udover den tilbudte eller aftalte pris er 4N Mailhouse A/S berettiget til at kræve betaling for:
– Arbejde der påløber som følge af det grundmateriale, bestilleren har givet 4N Mailhouse A/S, viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt, eller der
foretages rettelser i det leverede materiale, efter arbejdet er påbegyndt.
– Overarbejde eller andre foranstaltninger, som aftales med bestilleren efter aftalens indgåelse
– Alle priser er beregnet for arbejdets udførelse i almindelig arbejdstid. Såfremt leveringstidspunktet kræver ekstraordinært overarbejde, har 4N Mailhouse A/S
ret til at få dækket overarbejdsbetaling samt diæter.
– Ønsker bestilleren, og påtager 4N Mailhouse A/S sig at opbevare færdigt arbejde eller ejendom, som ikke er 4N Mailhouse A/S´ s, betaler bestilleren
vederlag herfor ud 
over den aftalte pris. Såfremt 4N Mailhouse A/S opbevarer bestillerens ejendom, sker opbevaring for bestillerens risiko. Ligeledes har bestilleren pligt til at tegne særskilt forsikring, samt betale herfor.
– Alle ordrer pålægges administrationsgebyr på kr. 50,00 + moms.

§ 4 – Betaling.
– Betalingsbetingelser er løbende måned + 20 dage.
– Såfremt dette ikke overholdes beregnes rente på 2% pr. påbegyndt måned.
– På leverandørens anmodning er bestilleren til enhver tid pligtig til at stille en bankgaranti til sikkerhed for betaling. Fremsættes anmodningen efter aftalens
indgåelse, er leverandøren forpligtet til at friholde bestilleren for enhver udgift forbundet herved.

§ 5 – Mangler.
Hvis ydelsen ikke svarer til de af 4N Mailhouse A/S givne oplysninger, eller ikke er af den sædvanlige kvalitet for en sådan ydelse, påhviler det 4N Mailhouse A/S at omgøre arbejdet og/eller udbedre uden udgift for kunden, også selvom den aftalte leveringstid herved overskrides. Herudover har 4N Mailhouse A/S intet ansvar for tab. Dette gælder såvel produktionstab, driftstab, avance tab samt andet direkte eller indirekte tab forbundet herved, herunder porto, fragt m.m.

§ 6 – Reklamation.
– Reklamation må indgå til 4N Mailhouse A/S senest 6 arbejdsdage efter levering har fundet sted. For mangler og fejl, som ikke kan opdages ved omhyggelig
undersøgelse, skal reklamation ske senest 6 arbejdsdage efter at fejlen/manglen ved almindelig agtpågivenhed kunne være opdaget.
– Reklamationsfristen gælder for alle slags mangler og fejl, og er ubetinget idet vi fraskriver os ethvert ansvar for mangler og fejl fremsat efter fristens udløb.
– Som følge af fremstillingsprocessens karakter er det forudsat, at leverancen kan indeholde op til 2 % af mængden pr. ordre uden for specifikationerne.

§ 7 – Annullering og ændring af ordrer.
Købers annullering og ændring af ordren må aftales i det enkelte tilfælde. Ændring skal foretages skriftligt. Vi forbeholder os ret til fuld omkostningsdækning.

§ 8 – Tolerancer.
– Restoplag pakkes op så længe der er hovedprodukt og mindst 1 bilag.
– Ved køb af specialemballage til en given ordre, faktureres specialemballagen særskilt med en tolerance på +/- 10 % i forhold til det bestilte oplag. Ved
underlevering af specialemballage pakkes restoplaget i en af kunden godkendt standardemballage som forefindes hos 4N Mailhouse A/S.

§ 9 – Restmaterialer.
Såfremt andet ikke er aftalt, vil restmaterialer blive returneret til kundens adresse for kundens regning senest 14 dage efter ordrens færdiggørelse.

§ 10 – Postale bestemmelser.
– Såfremt 4N Mailhouse A/S forestår ekspedition af forsendelser til postomdeling, påhviler det kunden selv at opnå de fornødne godkendelser af materialet.
– 4N Mailhouse A/S kan ikke drages til ansvar for postomdelerens afvisning af forsendelser der ikke opfylder de krav postomdelerens bestemmelser foreskriver, ej
heller eventuel omklassificering af forsendelsernes portosats.

§ 11 – Porto.
– Det påhviler kunden at meddele 4N Mailhouse A/S kontonummer og aftalenummer hvorfra postomdeleren kan hæve beløb eller fakturere portoudlæg.
– Såfremt en aftale med postomdeleren ikke forefindes, kan 4N Mailhouse A/S påtage et portoudlæg. Ved indgåelse af en sådan aftale skal det fulde portobeløb
være os i hænde senest 2 dage forud for indlevering.
– 4N Mailhouse A/S påtager sig intet ansvar for oplysninger angående postomdelerens portosatser, rabatter, vægtgrænser etc.
– Det er kundens ansvar at levere de nødvendige oplysninger m.h.t. antal og vægtgrænser til udregning af det endelige portobeløb til postomdeleren. 4N Mailhouse
A/S påtager sig intet ansvar m.h.t. ordrens antal samt vægtgrænser.

§ 12 – Ansvarsbegrænsninger
– 4N Mailhouse A/S´ s økonomiske ansvar i forbindelse med en vareleverance kan totalt ikke overstige den pågældende leverances fakturaværdi hos 4N Mailhouse
A/S.
– 4N Mailhouse A/S er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre som indtræder medens leverancen er i købers besiddelse, og ej heller for skade på produkter der er fremstillet af køber, eller produkter hvori disse indgår.
– Ovennævnte ansvarsfritagelser er gældende, også hvor der måtte være handlet uagtsomt af 4N Mailhouse A/S herunder ansatte.

§ 13 – Driftstab.
4N Mailhouse A/S påtager sig intet ansvar for driftstab, tids tab, avance tab eller andet direkte eller indirekte tab som følge af forsinkelse eller mangler ved det leverede.

§ 14 – Forsikring.
– 4N Mailhouse A/S har ingen forsikringer på varer i produktionen. Såfremt kunden ønsker sine varer forsikrede, påhviler det kunden at foranledige tegning af
sådanne.
– Såfremt kunden vælger at benytte 4N Mailhouse A/S´ s lagerfaciliteter sker opbevaring for kundens egen regning og risiko.

§ 15 – Databasemateriale.
– Kunden har ansvaret for, at data og materiale til brug for opgaveudførelse er korrekt, og i et gængs format som aftalt parterne imellem. Materialet til laserprint skal være laseregnet og tørt på printtidspunktet. 
– Hvis materialet til printopgaver ikke er varmebestandige til 230 grader celsius, og direkte er årsag til beskadigelse af 4N Mailhouse A/S´ s produktionsanlæg, afholder kunden omkostninger til reetablering af anlægget. – Kunden har ansvaret for, at materialet ikke er i strid med dansk ret, herunder registerlovgivningen.
– Såfremt data leveres i elektronisk form skal format og type godkendes af 4N Mailhouse A/S. 
– Leveres adressematerialet på færdigprintede labels el. a. skal materialet leveres i nærmere defineret postnummerorden, således 4N Mailhouse A/S har
mulighed for at pakke efter postomdelerens forskrifter.
– Databaser leveres til 4N Mailhouse A/S 3 dage forud for ordreopstart.
– Såfremt kunden leverer fejlbehæftet data eller materialer, eller disse leveres senere end aftalt, er 4N Mailhouse A/S ikke forpligtet af de aftalte terminer. Hvis
en forsinkelse bevirker ventetid hos 4N Mailhouse A/S forbeholdes ret til godtgørelse.

§ 16 – Force Majeure.
– Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for 4N Mailhouse A/S, når de indtræffer efter aftalens indgåelse og forhindrer dens opfyldelse eller forsinkelse
heraf: Arbejdskonflikt, enhver omstændighed som 4N Mailhouse A/S ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete militære indkaldelser af
tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, pandemier, valutarestriktioner, oprør og uroligheder. Som force majeure anses endvidere mangler på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelser på leverancer fra underleverandører.
– Det påhviler den part der ønsker at påberåbe sig nogen af ovennævnte omhandlende omstændigheder, snarest muligt skriftligt at underrette den anden part om dens opståen og dens ophør.
– Enhver af parterne er berettiget til, ved skriftligt at meddele den anden part, at ophæve aftalen, når dens opfyldelse inden for rimelig tid ikke er mulig på grund af
nogen af ovennævnte omstændigheder.

§ 17 – Lov valg, værneting. Enhver tvist afgøres efter dansk rets regler. Processproget er dansk. Retten i Esbjerg er aftalt værneting.

                                                                                                                                                                                                                       Tjæreborg, 14. marts 2022